Skyddsrum

Skyddsrummen är främst avsedda att användas under krigstid. Skyddsrummen ger befolkningen skydd särskilt mot ett militärt hot på sådana ställen där människor också normalt rör sig, arbetar och bor. I normala förhållanden är skyddsrummen i allmänhet använda för fritidssysselsättningar, som lager eller i annat bruk. Ett skyddsrum är ett särskilt utrymme i en byggnad eller en separat byggnad i närheten vars uppgift är att ge skydd åt befolkningen där den också normalt rör sig, arbetar eller bor.

Skyddsrummen skyddar mot spräng- och splitterverkningar, byggnader som kollapsar, tryckvågor, strålning och ämnen som är farliga för hälsan. I Finlands finns plats i skyddsrum för ca 4 miljoner människor.

Ansvar för skyddsrummet

Allmänna skyddsrum som upprätthålls av myndigheterna finns i allmänhet bara i de större städerna. Ansvaret för de övriga skyddsrummen ligger på byggnadernas ägare och innehavare. Räddningslagen stadgar om byggandet och upprätthållandet av skyddsrum. Enligt räddningslagen skall det byggas ett skyddsrum om bostadsbyggets storlek är över 1200 kvadratmeter.

 

Underhåll av skyddsrummet

Under normala förhållanden skall skyddsrummet användas så, att konstruktionerna inte skadas och att skyddet hålls funktionsdugligt. En förutsättning är att skyddsrummet på 72 timmar kan tömmas och sättas i sådant skick att det kan användas som skyddsrum.

Skyddsrummets ägare ansvarar för underhållet och reparationerna. Det finns kurser i hur skyddsrummet sköts för de personer som utsetts till skyddsrumsansvariga inom bostadsbolaget. Fastighetsskötaren skall se till, att skyddets metallkonstruktioner inte rostar, att packningarna hålls hela, att apparaterna fungerar och att redskapen inte försvinner.

Befolkningsskydd

Avsikten med befolkningsskyddet är att trygga civilbefolkningen och personer som inte deltar i krig, väpnade angrepp och strider.

Man förbereder sig för skyddande av befolkningen genom att bygga skyddsrum och uppmana hemmen att förbereda sig inför störningssituationer och undantagsförhållanden. Befolkningsskyddet är ett internationellt regelverk i enlighet med Geneve konvektionen.