Gruppchefskurs för avtalspersonal (5 sp)

Denna kurs kommer att ersätta den tidgare kursen för enhetschefer.

Räddningsinstitutet huvudmålsättningen är ett högklassigt utbildningssystem med vars hjälp man tryggar en kvalitativt god utbildning för avtalsbrandkårernas personal på olika håll i Finland.

Arbetsbilden för en gruppchef inom avtalspersonalen kommer under de följande åren att förändras och redan nu fungerar ofta gruppchefen som skadeplatsledare inom räddningsverksamheten.

Utbildningssystemet utvecklas och kommer att kompletteras med en kurs för skadeplatsledare i vilken man kan delta efter att man utfört gruppchefskursen med godkänt resultat.

Reformen av räddningslagen, räddningsväsendets omorganisering samt förändringarna i och utvecklandet av avtalspersonalens utbildningssystem ställer krav på utbildningen också för gruppcheferna.

Inträdeskrav till avtalspersonalens gruppchefskurs

Kompetenskraven för gruppchefskursen för avtalspersonal är följande:

 1. Grundkurs i räddningsverksamhet 3 sp eller motsvarande kurs i släckningsarbete i enlighet med den av Räddningsinstitutet godkända läroplanen som SPEK tagit fram.
 2. Aktiv verksamhet i brandkåren och deltagande i övningar minst 100 ggr på tre år.
 3. Aktivt deltagande i 30 % av brandkårens uppdrag gällande räddningsverksamhet och minsta två års verksamhet inom brandkåren.
 4. Förutom de ovan nämnda kraven gäller de krav som räddningsverken ställer och som är i enlighet med brandkårens utbildningsmål samt minst tre godkänt utförda kursen av de nedan nämnda kurserna eller motsvarande kurser i enlighet med den av Räddningsinstitutet godkända läroplanen som SPEK tagit fram:
  1. Räddningsverksamhet vid vägtrafikolyckor
  2. Kurs i ytbärgning
  3. Kurs i arbete på hög höjd
  4. Kurs i stödfunktioner vid kemikalieolyckor
  5. Kurs i kemikaliedykning
  6. Kurs i bekämpning av oljeskador
  7. Kurs i första hjälp
  8. Kurs i första insats
 5. Intervju och skriftligt prov.

Alla personer som uppfyller dessa kompetenskrav har rätt att delta i kursens inträdesprov. De personer som söker till kursen skall förbereda sig på inträdesprovet genom att repetera de ämnen som man lärt sig under de tidigare kurserna.

Innan elevvalet görs ordnas ett skriftligt inträdesprov och en personlig intervju.
Inträdesprovet gäller bara för den aktuella kursen och kan inte tas om. Resultat från utförda inträdesförhör inverkar inte på kommande inträdesprov.

Gruppchefskursen ger förutsättningar att vid behov kunna fungera som skadeplatsledare.