Läroplanen från 2022

Räddningsinstitutet har sedan 2019 utvecklat utbildningssystemet på så sätt, att det motsvarar de centrala kraven på avtalsbrandkårernas kunskapsmålsättningar. Utbildningssystemet utvecklas och förnyas kontinuerligt. De centrala delarna vid utvecklandet av utbildningssystemet har varit att utveckla ansvarsutbildarnas kunnande och de kritiska kunskapsområdena inom räddningsverksamheten, kurserna och att framställa kursmaterial.

Räddningsinstitutet använder sig av termen avtalspersonal. Till avtalspersonalen hör räddningsverkets deltidspersonal samt personal i avtalsbrandkår eller annan sammanslutning som ingått att avtal och som deltar i räddningsverksamheten utgående från ett arbetsavtal eller annat avtal t.ex. ett brandkårsavtal.

I enlighet med räddningslagen (379/2011) och lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) har man definierat en gemensam benämning som omfattar alla dessa tre personalgrupper. I fortsättningen använder man termen läroplan för avtalspersonal eller utbildningsystemet för avtalspersonal och dessa termer omfattar alla dessa olika personalgrupper.

 

Ansvar, utbildningar och kurser

Utbildningssystemet för avtalspersonal är ett flerdimensionellt internationellt utbildningssystem som via utbildningar och kurser producerar behörighet för ansvarsutbildare samt behörighet för avtalspersonal för olika uppdrag inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutet ansvarar för avtalspersonalens läroplan, utbildandet av ansvarsutbildare samt för de utbildningsregister som hänför sig till detta och för att producera utbildningsmaterial för kurserna. Räddningsinstitutet utbildar ansvarsutbildarna och avtalspersonalens befäl. Räddningsverken kan själv ordna kurserna eller göra ett avtal om arrangemangen av utbildningen med en tredje part.

Ansvarsutbildarna genomför utbildningen i samråd med arrangören av utbildningen i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för de olika kurserna.

Nedan presenteras kursutbudet för 2022 i enlighet med Räddningsinstitutets utbildningssystem. Närmare beskrivningar, målsättningar och kriterier för kurserna hittar ni i Räddningsinstitutets publikation Utbildningssystem och läroplan för avtalspersonal.

Grundkurs i räddningsverksamhet

Kursens omfattning

Tre studiepoäng, totalt 82 timmar

 • Lektioner 23 och övningar 37 h
 • Självstudier 10 h
 • Introduktion i brandkåren 12 h (del 1 av kursen)

Kompetenskrav

Den sökande till kursen skall:

 • vara minst 16 år
 • vara lämplig för grundkursen i räddningsverksamhet utgående från sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga
 • på godkänt sätt utfört del 1 av grundkursen i räddningsverksamhet innan del 2 påbörjas (=introduktion).

 

Kurs i rökdykning

Kursens omfattning

Två studiepoäng, totalt 54 timmar

 • Lektioner 12 h och övningar 33 h
 • Självstudier: 9 h

Kompetenskrav

Den sökande till kurs i rökdykning skall:

 • vara minst 18 år
 • på godkänt sätt ha utfört grundkursen i räddningsverksamhet eller kursen i släckningsarbete (SPEK)
 • kunna arbeta i mörker, på områden med fallrisk (höga höjder) samt i slutna, trånga utrymmen; detta utvärderas med lämplighetstest i enlighet med bilaga 1 eller med andra motsvarande utvärderingsmetoder som fastställs av räddningsverket 
 • uppfylla kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för kursen; kursen i rökdykning förutsätter god fysisk hälsa och funktionsförmåga vad som gäller stöd- och rörelseorganen samt andningsorganen och blodcirkulationen
 • den sökandes FireFit-index skall vara minst 3,0 och indexet för den aerobiska uthålligheten skall vara minst 3,0.

 

Kurs i vägtrafikräddning

Kursens omfattning

En studiepoäng, totalt 27 timmar

 • Lektioner 8 och övningar 16 h
 • Självstudier 3 h

Kompetenskrav

Den sökande till kursen i vägtrafikräddning skall:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under det år kursen ordnas
 • uppfylla kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för kursen
 • på godkänt sätt utfört grundkurs i räddningsverksamhet eller kursen i släckningsarbete 
 • på godkänt sätt utfört kursen i första hjälp eller ha en yrkesexamen för hälsovårdare

 

Kurs 1 i arbete på område med fallrisk

Kursens omfattning

En studiepoäng, totalt 24 timmar

 • Lektioner 6 h och övningar 15 h
 • Självstudier 3 h

Kompetenskrav

Den sökande till kursen skall:

 • vara minst 18 år
 • till sitt hälsotillstånd vara lämplig för arbete på områden med fallrisk (IM 2021; IM 2016) 
 • då det gäller den fysiska funktionsförmågan uppnå ett FireFit index om 2,7 och för den aerobiska uthålligheten skall indexet vara minst 2,5 (IM 2021; IM 2016) 
 • på godkänt sätt utfört grundkursen i räddningsverksamhet eller tidigare kurs i släckningsarbete;
 • ha förmåga att arbete på områden med fallrisk; arbete på dylika områden förutsätter bra kroppskontroll och balans samt ett tillräckligt bra psykiskt mående (IM 2021)