Årsmöten detta år

17.03.2020 kl. 12:33
Brandkårsföreningarnas stadgeenliga möten under Corona epidemin

Brandkårsföreningarnas stadgeenliga möten under Corona epidemin

Regeringens linjedragning angående begräsandet av allmänna möten inverkar också på arrangerandet av brandkårsföreningarnas allmänna möten.

Uppgörande och fastställande av bokslutet

I enlighet med bokföringslagen skall bokslutet göras upp inom fyra månader. Föreningens styrelse gör upp bokslutet. Ett styrelsemöte kan ordnas t.ex. som ett telefonmöte om styrelsen tar beslut om detta och om föreningens stadgar inte säger annat.

Det egentliga årsmötets uppgift är att fastställa bokslutet och att bevilja ansvarsfrihet. Föreningslagen stadgar inte om tidpunkten när bokslutet skall slås fast. Enligt lagen kan man alltså fastställa bokslutet även senare.

Allmänt möte på distans

Om föreningens stadgar nämner att det är möjligt att hålla allmänna möten med deltagande på distans, kan det allmänna mötet hållas på detta sätt. Föreningslagens 17 § stadgar om deltagande i möte på distans. Om möjligheten till deltagande på distans inte finns inskrivet i stadgarna bör man inte ordna mötet på detta sätt.

Flyttande av ett allmänt möte

Föreningens stadgar fastslår tidpunkterna för de allmänna mötena. Om man inte sammankallat mötet kan varje medlem i föreningen i enlighet med lagen kräva att mötet ordnas.

”Krav på att möte ska hållas ska framställas skriftligen till föreningens styrelse. När styrelsen har tagit emot framställningen ska den utan dröjsmål sammankalla mötet. Om mötet inte har sammankallats eller kravet inte har kunnat framställas till styrelsen, ska regionförvaltningsverket på ansökan av en medlem som krävt att möte ska hållas berättiga medlemmen att sammankalla mötet på föreningens bekostnad eller vid vite ålägga styrelsen att göra det.” (§20)

I detta skede kräver troligen ingen av medlemmarna att ett möte skall hållas. Ifall flyttande av mötet inte förorsakar ekonomisk skada för föreningen uppstår inte heller någon ersättningsskyldighet.

I enlighet med detta rekommenderas att årsmöten som inte redan hållits flyttas framåt.

 

 

Förbundskansliet

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760