FSB förtjänsttecken


FSB förtjänsttecknet utgöres av en lagerkrans i vars mitt en fågel Phoenix vilar på korslagd brandyxa och strålrör. Upptill är tecknet försett med ett murkrön. Tecknets höjd är 50 mm och bredd 25 mm.

Förtjänsttecknet är indelad i tre klasser; för 10 års tjänst i brons, för 20 års tjänst i silver och för 30 års tjänst i guld.
 
Tjänstgöringstiden räknas från fyllda 16 år. Anhållan bör vara FSB tillhanda senast 4 veckor före utdelningstillfället av förtjänsttecknet.


Reglemente för FBS:s förtjänsttecken »

 

FSB förtjänsttecken för brandkårsdamer


FSB förtjänsttecken för brandkårsdamerna utgöres av en krans i vars mitt en eldslåga vilar. Tecknet är till formatet runt, med en diameter av 25 mm.

Tecknet bäres på vänstra sidan i höjd med bröstfickan.

Förtjänsttecknet är indelat i två klasser; för 10 års tjänst i silver och för 20 års tjänst i guld (silverförgyllt).


Reglemente för FBS:s förtjänsttecken för brandkårsdamerna »

SPEK förtjänsttecken


Förtjänstmedalj

Förtjänstmedaljen kan beviljas för 10 års aktiv verksamhet inom brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet eller räddningsverksamheten eller för en enskild handling som visat prov på speciell tapperhet eller rådighet.  

Förtjänstkors

 

Förtjänstkorset kan beviljas för minst 15 års aktiv arbete för utvecklandet av brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet eller räddningsverksamheten.

Tecknet kan närmast tilldelas en person som hör till befälet eller till en ordinarie brandkårs underbefäl för en förtjänstfull regional eller annars mycket betydande verksamhet.

Specialkors

 
Specialförtjänstkorset kan beviljas som erkänsla för ett långvarigt och exceptionellt förtjänstfullt nationellt eller internationellt arbete inom brand- och räddnings-väsendet, befolkningsskyddet eller räddningsverksam-heten.

Ett viktigt kriterium för tilldelningen av både specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är utvecklandet av verksamheten. Specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är inte sådana tjänsteårsmärken som automatiskt tilldelas efter 10 eller 15 år utan uttryckligen förtjänsttecken.

Förslag angående SPEK förtjänsttecken skall riktas till FSB vars styrelse fattar beslut om:

  • tilldelning av SPEKs och eventuellt förordande av ansökningar om SPEKs förtjänstmedaljer, förtjänstkors och specialförtjänstkors. Efter detta skickar räddningsförbundet ansökningarna till SPEK.
  • ansökan om SPEKs förtjänsttecken bör var FSB tillhanda senast den 1 mars ansökan behandlas av SPEKs styrelse i april, eller den 1 september ansökan behandlas av SPEKs styrelse i oktober. 

Ansökningsförfarande för SPEKs förtjänsttecken »